Pfizer mRNA bijsluiter cardiaal in gebreke

10 juli 2024 door Michael Smulders

In de maatschappij is er veel onrust omtrent een niet aflatende berichtenstroom van “out of hospital cardiac arrests”. In gewoon Nederlands: mensen die zo maar dood neervallen omdat het hart er mee ophoudt. Zijn er meldingen die hiermee correleren en zijn deze terug te vinden bij de databanken als het LAREB  en waarom horen we niets van deze alarmerende signalen?

Myocarditis en pericarditis
Zoals in hun doelstellingen beschreven neemt het CBG signalen uit de maatschappij, en met name die van het LAREB mogelijk op in de bijsluiter. Het heeft enige tijd geduurd, maar uiteindelijk zijn de bijwerkingen Myocarditis en Pericarditis in de bijsluiterteksten opgenomen. In de 500 pagina’s tellende bijsluiter (SmPC) van Pfizer mRNA vaccin vinden we op bladzijde 330 :
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
* ontsteking van de hartspier (myocarditis) of ontsteking van het hartzakje (pericarditis) die kan leiden tot kortademigheid, hartkloppingen of pijn op de borst

Deze beschrijving is een wel heel beknopte samenvatting van de levensbedreigende cardiale klachten, en doet geen recht aan het in beeld brengen van de verschillende fenomenen die mogelijk ten grondslag leggen aan de “cardiac arrest”.

We zien dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor de manier waarop meldingen over het hart elders worden weergegeven: in de andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt enkel de ontsteking van de hartspier (myocarditis) of ontsteking van het hartzakje (pericarditis) genoemd en worden de ritmestoornissen en doorbloedingsstoornissen van de hartspier weggelaten. Bijvoorbeeld in het Farmacotherapeutisch Kompas zien we het volgende als staartje van de opsomming van bijwerkingen.
Zeer zelden (0,001-0,01%): myocarditis, pericarditis.Verder zijn gemeld: anafylaxie. Erythema multiforme. Paresthesie, hypo-esthesie. Uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat, zwelling van het gezicht bij eerder gebruik van huidvullers ('fillers'). Hevige menstruatie

Soc Pfizer mRNA

Eudravigilance, LAREB en het CBG: de registratie van cardiale problemen.

System Organ Class: “ieder voordeel heb zijn nadeel”.
Het is natuurlijk totaal onoverzichtelijk als meldingen alleen maar worden geregistreerd met bijvoorbeeld enkel de datum waarop ze zijn binnengekomen. Het weergeven in de System Organ Classification( SOC,figuur 4) maakt de onderlinge verhouding van soorten bijwerkingen inzichtelijker en geneesmiddelen met elkaar vergelijkbaar.
Het SOC-systeem heeft echter, zoals iedere indeling, ook een sturend effect, en wie specifieke bijwerkingen zoekt zal zich ook moeten verdiepen in de gekozen systematiek.
Wie de melding: Overlijden als gevolg van het gebruik van een geneesmiddel of na een vaccinatie wil terugvinden, zal die moeten zoeken in de wel heel algemene categorie: “General disorders and administration site condition”. Deze categorie (bij het LAREB genaamd “toedieningsplaats en lichaam algemeen) bevat steevast het grootste aantal meldingen (zie figuur 4). Ergens verscholen tussen allerlei onbeduidende klachten vinden we zorgwekkende meldingen.
Hartdood: 7
Pijn in de borstkas: 2.197
Plotselinge hartdood: 17

Het werpt natuurlijk vragen op waarom we dit alleen terug kunnen vinden in een wel heel algemene en ook nog eens de grootste categorie. Is er dan geen “hart” categorie?  Zeker wel!

Data, Data, Data, niet alleen in Nederland
Zoals in de Geneesmiddelenwet is omschreven beperken we ons niet tot de gegevens uit Nederland (LAREB) maar moeten we over de landsgrenzen heen kijken ten einde een goed beeld te krijgen van de bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccinaties.
We halen ook data uit de Europese meldingen databank, EudraVigilance. Net zoals bij het LAREB komen we daar het probleem tegen: hoe vind ik de cardiale bijwerkingen onder de miljoenen meldingen?
Hierbij is het werk van Wouter Aukema van grote waarde. Hij schreef software om bijwerkingen zoals die weergeven zijn via het System Organ Class (MEDRA.org), (dezelfde indeling die ook in het LAREB gebruikt wordt), te extraheren en te bundelen, o.a. via de SMQ handleiding.
https://admin.meddra.org/sites/default/files/guidance/file/SMQ_intguide_26_1_English.pdf
Via een ICT-bewerking is zichtbaar gemaakt dat er naast de myocarditis en de pericarditis, welke inmiddels opgenomen zij in de bijsluiter als zeer zeldzaam voorkomende bijwerkingen, er een veel groter aantal meldingen zijn van klachten van het hart.
Zie voor een opsomming tabel 1.
In figuur 5 wordt deze tabel grafisch weergegeven voor wat betreft Comirnaty.
Aan het hoofd 1 (myocarditis en pericarditis) zijn twee type aandoeningen toegevoegd: de ritmestoornissen (hoofd 2) en de doorbloedingsstoornissen/hartspierfunctie-afwijkingen (hoofd 3).

Meldingen cardiac cirkels eudravigilance

Cirkels geven de verhouding weer waarin meldingen gedaan zijn.
Meldingen kunnen elkaar overlappen.
Alleen in de grootse cirkel staan diagnoses ingevuld. Toegevoegd in tekst zijn
de diagnoses van de grotere cirkels met betrekking tot ritmestoornissen en
af
wijkingen aan het hart die in verband kunnen worden gebracht met verregaande
verslechtering van de conditie van het hart (doorbloeding/spierfunctie).
NB bovengenoemde meldingen zijn van patiënten maar meer nog van professionals,
die immers een meldingsplicht hebben.

In het schema van figuur 5 staat ook “cardiac arrest”. Dat komt dan weer overeen met de vele berichten in de pers van mensen die zomaar neervallen tijdens een sportwedstrijd. Bij nader bestuderen van de bolletjes diagram figuur 5 zien we dat er een veelvoud van afwijkingen zijn die mogelijk bijdragen aan de “hartstilstand”.
Deze meldingen samen zijn een veelvoud van de meldingen “myocarditis en pericarditis”.
In Tabel 2 (Vermeld en niet vermeld: Tabel cardiaal, Comirnaty, EudraVigilance) is weergegeven wat nu die verhouding is tussen cardiale klachten die wel in de bijsluiter zijn opgenomen (myocarditis en pericarditis) en de 2 andere groepen, die mogelijk verantwoordelijk zijn voor hartdood: de ritmestoornissen en de doorbloedingsstoornissen/hartspierfunctie-stoornissen, die niet in de bijsluitertekst opgenomen zijn.  
De rubrieken die samenhangen met myocarditis en pericarditis zijn samen goed voor 21.175 meldingen.  De ritmestoornissen weggeschreven onder een cardiologische term zijn goed voor nagenoeg een even groot aantal meldingen, 19.317. Tel je daar de subjectieve klacht ‘palpitaties’ (hartkloppingen) bij op, kom je op bijna 35.000 meldingen. Daarbij komen dan nog bij 12.000 meldingen die in verband kunnen worden gebracht met doorbloedingsstoornissen van de hartspier, van ‘angina pectoris’ tot ‘hartinfarct’, en hartspierfunctiestoornissen, van ‘acute decompensatie’ tot ‘cardiomyopathie’.
Samengevat, myocarditis en pericarditis opgenomen als bijwerking in de bijsluiter geven in EudraVigilance slechts 1/3 weer van de mogelijke oorzaken van cardiac arrest, wanneer we puur naar het aantal meldingen kijken.

LAREB
Wanneer we de LAREB-pagina over Pfizer Covid -19 vaccins openen (dd. 1 juni 2024) vinden we:
Aantal meldingen       182.561
Ernstig                        4.898
(Let op de toelichting van het LAREB zelf: “Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt”).
(https://www.lareb.nl/databank-zoeken?formGroup=&atc=J07BN01&lang=nl&drug=COVID-19+VACCIN+PFIZER)

In dit totaal neemt de rubriek ‘Hart’ maar een bescheidde plaats in: 6250 t.o.v. bijvoorbeeld de hardloper ‘Spieren gewrichten en bindweefsel’ (121.962). Opvallend is ook de ondergeschikte verhouding tot de  menstruatieklachten.

Hinderlijk maar niet dodelijk: een uitstapje naar de menstruatieklachten
Laten we even stilstaan bij de laatste: Hevige menstruatie. Deze buitengewoon ongemakkelijke bijwerking heeft veel aandacht gekregen in de pers, en is ook door het LAREB geëvalueerd. Het valt op dat bij het LAREB een juist omgekeerd patroon van voorkomen ten opzichte van Europese meldingen. De meldingen over het Voortplantingsstelsel en borsten 41.532 (waarvan ruim 10.000 gaan over vaker en overvloedig bloedverlies) is veel hoger dan dat van het hart 6253. Daarop afgaand zou in de bijsluiter menstruatieklachten hoger moeten staan de in de hiërarchie van gemelde verschijnselen. (Let op de toelichting van het LAREB zelf:Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt”).

Toch zien we deze klacht lager in de opsomming dan myocarditis en pericarditis. Dat komt omdat het CBG niet alleen kijkt naar het LAREB, maar ook naar EudraVigilance meldingen. In de zelfde  SOC van de Pfizer Covid-19 vaccins (figuur 4) tellen we voor het ‘reproductive system and breast’ 25.500 bijwerkingen en in “cardiac” 62.300, dus twee en een half keer zoveel. Vandaar dat Myocarditis en Pericarditis  toch hoger staan in de opsomming.

Een bescheiden plaats van hartklachten in aantal bijvoorbeeld t.o.v. menstruatie klachten  zegt overigens natuurlijk niets over de ernst en de maatschappelijke consequenties
In tabel 3 is een onderscheid gemaakt tussen meldingen uit de SOC categorie ‘hart’ die wél geleid hebben tot een vermelding als bijwerking in de bijsluiter en de items, die níet geleid hebben tot een vermelding in de bijsluiter
Als we alle “itis” meldingen samenvoegen, komen we op 486 meldingen, waarbij de vermelding ”ontsteking van het hartzakje” met 326 het leeuwendeel voor haar rekening neemt (zie tabel 3: Vermeld en niet vermeld: Tabel cardiaal, Comirnaty, LAREB)
Hartritmestoornissen zijn in het LAREB goed voor 719 meldingen, waarbij een specifieke cardiologische diagnose wordt genoemd. Tellen we daar de meer “subjectieve” meldingen (hartkloppingen, snel hartritme en onregelmatige hartslag) bij op, dan komen we in totaal op bijna 5000 meldingen.

De conclusie is dat tot dusverre een groot aantal cardiale bijwerkingen aan het oog van het publiek worden onttrokken, doordat ze ten onrechte niet in de bijsluiter zijn opgenomen.

Het is niet zo dat het LAREB geen weet heeft van ritmestoornissen, doorbloedingsstoornissen en andere hartspierfunctie-afwijkingen als oorzaak van hartdood.
De longread: Overlijdens na Covid-19 vaccinatie
(https://www.lareb.nl/Knowledge/FilePreview?id=38368&p=33517)
geeft een overzicht van de meldingen die bij het LAREB zijn binnengekomen i.v.m. een overlijden na vaccinatie tot 18 februari 2022.
In tabel 5 van deze longread zien we een rubricering van de oorzaken waar mensen aan zijn overleden. Deze tabel begint met de grootste categorie die als verklaring voor overlijden na vaccinatie gevonden is, de orgaanklasse hart, goed voor 31% van het totaal. Op plaats 1 staat Hartritmestoornissen, gevolgd door Hartfalen en Aandoeningen van de hartslagaders.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat noch de bovengenoemde verhoudingen van meldingen noch de eigen analyse van het LAREB weerklank vindt in de bijsluiter.

Pathofysiologische onderbouwing van ritmestoornissen als oorzaak van “out of hospital arrests”
Dat er door vaccins dysfuncties van het hart kunnen ontstaan is inmiddels met dierproeven aangetoond. (COVID-19 Vaccination and Cardiac Arrhythmias: A Review, Curr Cardiol Rep  2023 Sep;25(9):925-940. doi: 10.1007/s11886-023-01921-7. Epub 2023 Aug 2.)
Bij ratten bleken de mRNA-vaccins mRNA1273 (Moderna) en BNT162b2 (BioNTech/Pfizer) specifieke disfuncties van het hart te veroorzaken. mRNA1273 veroorzaakte zowel aritmische als volledig onregelmatige contracties, terwijl BNT162b2 de contractie van hartspiercellen op cellulair niveau verhoogde. Beide veranderingen kunnen het risico op acute cardiale gebeurtenissen aanzienlijk vergroten en kunnen daarom de overmatige sterfte na vaccinatie en de toename van “plotselinge onverwachte sterfgevallen” verklaren. Het is nog een onderwerp van onderzoek of ritmestoornissen als geïsoleerd bijwerking van mRNA vaccins een plaats verdiend.
(SARS-CoV-2 vaccines: Hidden cardiotoxic effects of mRNA-1273 and BNT162b2 on ventricular myocyte function and structure. Br. J. Pharmacol. 2024, 181, 345–361, doi:10.1111/BPH.16262.).

Veel cardiologische beschouwingen linken het ontstaan van ritmestoornissen aan de myocarditis.
(Inflammation of the myocardium as an arrhythmia trigger, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10810782/)
De ritmestoornis wordt beschouwd als gevolg van de myocarditis; terwijl die diagnose dan op basis van een klinisch beeld wordt gesteld. 
Echter wanneer men de omgekeerde weg bewandeld en vanuit ritmestoornissen vertrekt, zou de conclusie moeten zijn dat de frequentie van myocarditis (0,001-0,01%) ernstig onderschat is. De vele meldingen van hartritmestoornissen wijzen dan op een veel frequenter voorkomen van myocarditis; het gelijk hiervan kan alleen maar worden vastgesteld via obducties. Juist het onderbelichten van deze materie door hartritmestoornissen niet in de bijsluiter op te nemen draagt bij tot een veel te laag aantal post mortem onderzoeken, en daarmee tot het systematische missen van myocarditis als gevolg van vaccinatie.   

Kritiek op het CBG.

1 Ritmestoornissen ontbreken in de Pfizer mRNA vaccinbijsluiter

In de Europese databank (zie figuur 3) en ook bij het LAREB zijn dus een aanmerkelijk groot aantal ritme gerelateerde en (pre)infarct meldingen, maar tot nu toe is dat voor het CBG geen aanleiding geweest om de patiëntenbijsluiter tekst te veranderen.

2 Vaccin in het kort ‘maskeert’ in plaats van ‘informeert’

De VIHK (Vaccin in het kort) informatie is niet makkelijk te vinden. Het staat nergens in een menu, je moet de term kennen om hem te kunnen in vullen bij de zoekbalk, en bij navraag bij professionals blijkt bijna niemand van deze pagina’s op de hoogte te zijn.

Maar er is ook kritiek op de pagina zelf.  Het blijft zeer beperkt en als bedoeld wordt met “belangrijkste bijwerkingen'” de meest voorkomende, is dat wellicht geen onwaarheid. Het lijkt echter weinig toe te voegen aangezien deze bijwerkingen toch meestal na 1 tot 3 dagen verdwijnen. Er is met name geen vermelding van de (zeldzamere) ernstige bijwerkingen. Deze kun je alsnog alleen maar vinden in het voornoemde SmPC, etiket en patiëntenbijsluiter document.
VIHK is dan wel een mooie patiëntvriendelijke opzet, maar lijkt eerder te maskeren dan te informeren.

 Verdere kritiek op CBG volgt uit het hieronder staande, in ogenschouw nemend dat het CBG het LAREB voor farmacovigilantie financiert.  

 Kritiek op de werkwijze van het LAREB.

1 De bijsluiter is onleesbaar groot

Het LAREB  zet de meest voorkomende klachten op een rijtje, maar bestaat het ook om deze link neer te zetten: Wat staat er over het Pfizer vaccin in de bijsluiter? 
Wie deze link opent komt terecht bij het CBG met een link naar maar liefst 14 PDF’s, de SmPC, etiket en patiëntenbijsluiter documenten, die  monsterlijk lang zijn (me dan 500 bladzijdes) en talloze bladzijdes (meer dan 100) met meldingen bevatten: een ontmoedigingsbeleid.  

2 Geautomatiseerde verwerking leidt tot verbloeming van bijwerkingen

Door de manier waarop meldingen verwerkt worden in het systeem gaat informatie verloren. Specifieke verschijnselen zoals door patiënt beschreven worden omgezet in vaak meer algemene klacht rubrieken, waardoor het mogelijk is dat alarmerende klachten weggeschreven worden onder veel minder specifieke algemene benamingen. Het LAREB heeft niet de capaciteit om zorgvuldig navraag te doen en legt medische rapportages van specialisten naast zich neer.

3 Onduidelijkheden over mogelijke belangenverstrengeling en specifieke deskundigheid van deskundigen  

De meldingen na de Pfizer mRNA injectie worden onderzocht door ‘deskundigen’ die al dan niet aan het LAREB melden of er een relatie met het vaccin bestaat. Het volstaat hier erop te wijzen dat de ‘deskundigheid’ over de bijwerkingen van een geheel nieuw platform opgebouwd moet worden; “deskundigheid op het gebied van vaccinatie in het verleden is geen garantie voor ‘deskundigheid’ in de toekomst”.  Daarnaast is het essentieel dat ‘deskundigen’ transparant zijn over hun potentiële belangenverstrengelingen.  

4 Cardiale klachten worden niet systematisch verzameld en gerubriceerd

Meldingen worden door het LAREB niet systematisch op de juiste rubrieken verzameld waardoor een goed overzicht ontbreekt. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat er geen mens meer te pas aan de verwerking van de meldingen; dit gebeurt geautomatiseerd. Ook is het vraag is of het LAREB wel voldoet aan de eis dat bij “ernstige meldingen” navraag wordt gedaan.

5 Enkel afgaan op het aantal meldingen in de categorie ‘hart’ in verhouding alle meldingen in Nederland  leidt tot een onjuiste inschatting van de ernst van de cardiale problemen.

In de maatschappij is er een niet aflatende stroom van berichten over “out of hospital cardiac arrests”, welke mede door ritmestoornissen veroorzaakt kunnen worden. Het aantal gemelde bijwerkingen van het hartritme is in omvang veel beperkter dan op grond van Europa-brede gegevens mag worden verwacht. Maar in verhouding is het aantal ritmestoornissen, doorbloedingsstoornissen en hartspierfunctie-afwijkingen juist groter. Dat signaal had opgepakt moeten worden.

Communicatie tussen LAREB en CBG
Het laat zich aanzien dat de veelheid van cardiale meldingen door het LAREB niet doorgegeven zijn aan het CBG, althans we zien niet dat het CBG aanleiding heeft gezien om deze meldingen als bijwerkingen op te nemen in de SmPC.
Hartritmestoornissen, doorbloedingsstoornissen en overige hartspierafwijkingen hebben een plausibele relatie met plots overlijden en moeten daarom zeker een prioritiet hebben bij het verzamelen, categoriseren en analyseren van meldingen.

Concluderend

Ritmestoornissen als onafhankelijke factor bij cardiac arrest
Myocarditis is voor een deel verantwoordelijk voor ritmestoornissen, maar hartritmestοornissen kennen als zodanig een veel groter aantal meldingen. Hartritmestoornissen worden ook gemeld onafhankelijk van de diagnose myocarditis, waarbij de relatie met plots overlijden plausibel moet worden geacht.

Onderschatting van het myocarditis probleem
Daarnaast is het veel grotere volume aan ritmestoornissen een aanwijzing dat de diagnose myocarditis als bijwerking van de mRNA vaccinaties zwaar onderschat wordt, zeker gezien het gegeven dat er een onderrapportage plaats vindt van klachten na vaccinnaties, zowel bij patiënten als bij professionals.

De bijsluiter is onvolledig
Tot dusverre  ijn een groot aantal cardiale bijwerkingen aan het oog van het publiek onttrokken, doordat ze ten onrechte niet in de bijsluiter zijn opgenomen. Er kan dus nooit sprake zijn van een adekwate “informed consent” bij de uitrol van de COVID-19 vaccinaties. 

Tabel 1 Eudravigilance Moderna en Pfizer SOC Cardiac disorders

Tabel 1 cardiac

Tabel 2

Vermeld en niet vermeld in de bijsluiter: Tabel ‘cardiac’  Comirnaty, 
Uittreksel uit EudraVigilance    

Vermeld in de bijsluiter
Myocarditis                              10.608
Pericarditis                                 9.873
Gerelateerd
Pericardial effusion                   1.503
Carditis                                         176
                                                                         21.175
Niet vermeld in de bijsluiter
Ritmestoornissen
Arythmia                                      7.639
Atrial Fibrillation                         3.206
Cardiac arrest                              1.385
Cardiac flutter                             1.209
Bradycardia                                 1.094
Extrasystoles                               1.011
Cardio-respiratory arrest              659
Ventric. Extrasystoles                    536
Sinustachycardia                            545
Supraventr. tachycardia                345
Postural orthostat tachycardia     388
Atrial flutter                                   291
Ventricular fibrillation                   273
Ventricular tachycardia                 233
Supraventric. Extrasystoles          185
Cardiac fibrillation                         182
Atrioventriculair block                  136
                                                                       19.317 

Subjectieve klacht
Palpitaties                                                            15.134

 TOTAAL  “ritmestoornissen hart ”                 34.451

Doorbloedingsstoornissen, hartspierafwijkingen
Angina Pectoris                                      3.445
Myocardial infarction                             2.704
Cardiac failure                                         1.790
Acute myocard. Infarct.                          1.187
Cardiac discomfort                                     730
Cardiac failure congestive                          221
Cardiomegaly                                              274
Acute coronary syndrome                          374
Cardiomyopathy                                          304
Cardiac failure acute                                    246
Coronary artery disease                               216
Myocardial ischemia                                     197
Mitral valve incompetence                           153
Congestive cardiomyopathy                         145

TOTAAL Doorbloedingsstoornissen, hartspierafwijkingen   11.983

 Overig
Cardiac disorder                        1.006
Cardiogenic shock                        201
Cardiac arrest                               1385

Tabel 3
Vermeld en niet vermeld: UIttreksel  uit Tabel ‘hart’, LAREB

Vermeld in de bijsluiter: Myocarditis en Epicarditis
abnormale vochtophoping hartzakje:                                                         21  
carditis:                                                                                                            2  
Dilated cardiomyopathy:                                                                               1  
myocardfibrose:                                                                                              1  
Myopericarditis:                                                                                           53  
ontsteking hartzakje:                                                                                 326  
ontsteking van de hartspier:                                                                        77  
pericardaandoening:                                                                                       2  
pericardfibrose:                                                                                               1  
pericarditisconstrictie:                                                                                    1  
pleuropericarditis:                                                                                           1 

TOTAAL                                                                                                                            486                                                                                                                                              
Niet vermeld in de bijsluiter
Ritmestoornissen
aanvalsgewijze snel hartritme:                                                                        1  
af en toe vertraagde prikkelgeleid
tussen hartboez. en hartkam. (2e graads AV blok):                                       1 
aanvalsgewijze snel hartritme:                                                                        1  
dubbel bundeltakblok: 1  extra (ventriculaire) hartslag:                              51  
geleidingsstoornis:                                                                                            1  
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok):                                                3  
hartfibrilleren:                                                                                                    8  
hartflutter:                                                                                                          7  
hartritmestoornis (boezemfibrilleren):                                                        318  
hartritmestoornis (boezemflutter):                                                                14  
hartritmestoornis (torsade de pointes):                                                           2  
hartritmestoornis (ventriculair):                                                                        2  
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren):                                                          24 
onregelmatige hartslag bij pasgeborene:                                                          1  
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole):                                           13  
ritmestoornis (sinus arrest):                                                                               1  
ritmestoornis hart (extrasystolen):                                                               249  
sinusaritmie:                                                                                                       1  
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie):                                            15  
snelle regelmatige hartslag:                                                                            16  
tachyaritmie:                                                                                                      2  
tachycardie foetaal:                                                                                           1  
trage hartslag:                                                                                                  48  
trage regelmatige hartslag:                                                                               1  
versnelde hartslag (ventriculair):                                                                    20  
verstoorde prikkelgeleiding tuss. Hartboez. en hartkam. (AV blok):              2  
volledig geblokkeerde. prikkelgeleiding tussen
hartboezem. en hartkamers (volledig AV blok):                                               5 

                                                                                                                                  719

hartkloppingen:                                                                 2.999  
snel hartritme:                                                                             476  
onregelmatige hartslag:                                                        628     
                                                                                                                    4103

 TOTAAL Ritmestoornissen hart                                                                                           4822

 

Doorbloedingsstoornissen, hartspierafwijkingen
aandoening van de kransslagader van het hart:                                                   3 
beklemming keel:                                                                                                156 
aandoening van de kransslagader van het hart:                                                   3  
angina instabiel:                                                                                                       3 
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart):                                           211 
aandoening van de kransslagader van het hart:                                                   3  
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie):                                          1  
ernstige vernauwing kransslagader:                                                                      2  
hartfalen:                                                                                                                85  
hartfalen (linksdecompensatie):                                                                             1  
hartfalen acuut:                                                                                                       6  
hartinfarct:                                                                                                             37  
hartinfarct:                                                                                                          183  
kransslagaderocclusie:                                                                                           3  
kransslagaderstenose:                                                                                           4  
kransslagadertrombose:                                                                                        3 
microvasculaire kransslagaderaandoening:                                                         1 
myocardfibrose:                                                                                                     1  
spasme in de kransslagader:                                                                                 4 

TOTAAL Doorbloedingsstoornissen, hartspierafwijkingen                                                 710

Overig

longembolie:                          442
hart ongemak:                          91 
hart- en longfalen:                     2  
hart- en vaataandoening:          4  
hartaandoening:                       45
hartaneurysma:                          1  
cardiogene shock:                      3  
hartstilstand:                            90